MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS Nieuws

*|MC:SUBJECT|*
Samen werken aan duurzaamheidsoplossingen

Steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan in de keten om gezamenlijk tot duurzaamheidsoplossingen te komen. MPS is hier een groot voorstander van. Krachten bundelen, kennis delen en transparantie bevorderen past immers in de huidige tijdgeest. In deze MPS-Nieuwsflits besteden we aandacht aan één van deze samenwerkingsverbanden; onze samenwerking met Natuur & Milieu, LTO, WUR en CLM om een ‘milieu-indicator gewasbescherming’ te ontwikkelen. Verderop in deze Nieuwsflits wordt dit project toegelicht. Natuur & Milieu ziet ons als ‘een belangrijke schakel tussen teler, markt en samenleving’. Hier zijn we trots op. We zullen u van de voortgang van dit project op de hoogte houden.  

Yolande van den Boom, CEO MPS-Groep
Natuur & Milieu kijkt naar brede milieulast gewasbeschermingsmiddelen 
De maatschappelijke discussie over het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen speelt al tientallen jaren. “De discussie in de sierteelt is wat later op gang gekomen dan bij voedsel, maar het is positief dat de sector het inmiddels goed heeft opgepakt en er hard mee aan de slag is”, zegt Jelmer Vierstra, programmaleider van Natuur & Milieu en verantwoordelijk voor plantaardige productie. “Maar verbetering is nog wel nodig, we zien nog teveel overschrijdingen van normen in drink- en oppervlaktewater en ook met de biodiversiteit gaat het niet goed in Nederland.”
In balans brengen
Vierstra spreekt zich uit: “Ons doel is dat het milieu geen schade meer ondervindt van de teelt van plantaardige gewassen. Maar maatregelen moeten wel passen bij de bedrijfseconomische realiteit waar telers mee te maken hebben.” Vanwege de voedselveiligheid zijn de telers in de groente- en fruitsector al langer bezig met
plantaardige productie. In de sierteeltsector speelde deze discussie pas later omdat de humane gezondheid minder speelt bij siergewassen. “Tegelijk gebruiken siertelers gemiddeld genomen meer gewasbeschermingsmiddelen dan die van agf, omdat de esthetische eisen hoger liggen. Daarom is het goed dat de maatschappelijke discussie hier nu ook in alle hevigheid woedt, want dan gaat de markt om verbetering vragen en is er ook een gesprek over de kosten mogelijk.”, aldus de programmaleider.
Meer ProductProof
Natuur & Milieu vindt het wenselijk dat meer telers voor de certificering van ProductProof gaan in plaats van 'alleen' MPS-ABC. Ook Tuinbranche Nederland, waar de milieuorganisatie mee samenwerkt, is daar voorstander van. Vierstra: “De reden is dat ProductProof aantoont of middelen niet gebruikt zijn. De ‘check and balances’ is bij dit certificaat door de controle met de dag-registratie en met name extra monsternames veel steviger.” Om het milieu te ontzien, denkt de programmaleider overigens aan twee strategieën, die allebei, bij voorkeur in combinatie, gebruikt worden. Het gebruik van de meest toxische middelen (waar mogelijk) verminderen, maar ook inzetten op het zuiveren van water in de glasteelt omdat het helemaal stoppen met bepaalde middelen niet altijd kan.”
Laag risico middelen
Ook heeft hij een drietal oplossingen om van hoog naar laag risico middelen te gaan. “Er zijn genoeg middelen, maar die bij toepassing wel wat extra kennis vragen om ze echt effectief te laten zijn. Daarnaast zijn ze soms duurder dan het gangbare alternatief”, vertelt Vierstra. 
Een tweede oplossing is door veredeling meer weerbare (planten)rassen maken, die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Ook daar ligt een rol voor de afnemende partijen, want die moeten daar dan wel om vragen. Als derde oplossing vindt hij dat de gestelde milieueisen meer op elkaar afgestemd moeten worden, want iedere teler heeft nu met verschillende partijen met verschillende eisen rekening te houden. “Het zou mooi zijn als partijen niet alleen de vraag stellen welke specifieke middelen er gebruikt worden, maar ook welke milieulast er met het totale middelengebruik gepaard gaat”, meldt de programmaleider.
Natuur & Milieu is daarom enthousiast over het project ‘milieu-indicator gewasbescherming’ waarvoor zij samen met veel partijen in de sector het initiatief genomen hebben. Onder andere MPS, LTO, WUR en CLM zijn daarbij betrokken.
 Het doel van dit project is een indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen die effecten van gewasbeschermingsmiddelen beschrijft: - integraal op milieu, biodiversiteit en gezondheid; die aansluit bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij; de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekent; internationaal toepasbaar is en draagvlak heeft.
Transparantie in keten
Verder geeft de programmaleider aan dat discussie over duurzaamheid niet meer weg gaat en de rol voor organisaties zoals MPS alleen maar groter zal worden. “Duurzaamheid begint met transparantie in de keten. 
MPS is daar goed in: ze halen informatie op en kunnen dit transparant maken. Zij zijn daarmee een belangrijke schakel tussen teler, markt en samenleving. Dat is positief en daar zijn we enthousiast over”, besluit Vierstra.
Doorlooptijd MPS-GAP certificering 
Vanuit de sector bestaat er al enige tijd onduidelijkheid over hoe lang het traject duurt om MPS-GAP te behalen (vaak wordt zelfs een jaar genoemd). De doorlooptijd van het behalen van MPS-GAP certificering is veel korter dan velen denken. Kwekers die net starten (of nog moeten starten) met MPS-ABC hoeven niet eerst een jaar te registeren om MPS-GAP te kunnen behalen. 

Indien een kweker begint met registreren binnen MPS-ABC is hij de eerste 13 periodes (van vier weken) nog niet gecertificeerd. Toch is het mogelijk meteen van start te gaan met MPS-GAP certificering. Dit kan tot maximaal 17 periodes (68 weken) na de start van de registratie. 

Heeft u vragen over MPS-GAP certificering, neem dan contact op met Raymond Scheepens via r.scheepens@my-mps.com of tel. +31 (0) 6 53862551.
MPS-Klantenpanel 29 januari en 5 februari 2019
In het kader van de ontwikkeling van het vernieuwde MPS-ABC schema, zijn er op 29 januari en 5 februari 2019 een aantal MPS-ABC deelnemers bij MPS bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd vanuit MPS om het gesprek aan te gaan over de nieuwe MPS-registratietool. Doel van de bijeenkomsten was het inventariseren van praktijk-ervaringen met de huidige tool en wensen voor zowel de vernieuwde registratietool als een mobiele applicatie en de MY-MPS gebruiksomgeving. De bijeenkomsten hebben geleid tot een uitgebreid overzicht van wensen en vereisten welke op praktische haalbaarheid getoetst zullen
worden en daar waar mogelijk geïmplemen-teerd worden in de nieuwe registratietool. 

Heeft u vragen of wilt u ook een keer deelnemen aan het MPS-Klantenpanel, dan kunt u contact opnemen met Martine Holtkamp via m.holtkamp@my-mps.com of tel. +31 (0) 6 83483367.
Rabo Impactlening; speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers
MPS-ABC deelnemers met niveau A+ of deelnemers aan ProductProof tonen aan dat ze aan de hoogste milieu- en duurzaamheidseisen voldoen. Hierdoor kunnen ze in aanmerking komen voor de Rabo Impactlening. Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact; de Rabobank wil duurzaam ondernemen extra stimuleren en geeft daarom een rentekorting tot 0,65% op nieuwe zakelijke leningen. 

 “Sinds 1 augustus 2018 zijn we live met de vierde fundingtranche van de Europese Investeringsbank. Er is veel interesse in dit product en de uitzettingen in deze tranche verlopen conform verwachting. Tot op heden hebben we in de huidige tranche al een totaal obligo van ruim 21 miljoen euro verstrekt aan duurzame koplopers die in het bezit zijn van MPS-ABC”, aldus Hans Klijn van Rabobank. 


Voor meer informatie klik hier
Onderzoek naar motivatie van boeren en telers voor vermindering gebruik gewasbeschermings-middelen
Wageningen University & Research onderzoekt de motivatie van boeren en telers om het gebruik van milieubelastende gewas-beschermingsmiddelen terug te dringen. Zo’n 7500 agrariërs ontvangen woensdag 20 februari een vragenlijst die ze online kunnen invullen.
Hiermee willen de onderzoekers de kansen en belemmeringen identificeren die boeren en telers ondervinden als ze binnen twee jaar hun gebruik van deze middelen willen verminderen. Ook meedoen?

Klik hier voor de vragenlijst.

 
Instructievideo's registratie MPS-ABC
MPS faciliteert deelnemers aan MPS-ABC en eventueel MPS-ProductProof op een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke wijze hun verbruik te registeren. Wanneer u gebruik maakt van Actres Basisregistratie (perioderegistratie) of Actres Top (dagregistratie) en hier vragen over heeft
kunt u tegenwoordig ook onze instructievideo’s raadplegen met handige tips & tricks. U kunt de instructievideo’s hier vinden.

Natuurlijk staat ons Service & Support team ook altijd voor u klaar: MPS Service & Support via info@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715.
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

 
Hier vindt u meer informatie.
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature Auditor
  • Vacature Senior Auditor
  • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com  

 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|MC:SUBJECT|*
Focusland IPM Essen: België
De sierteelt in België is na de groenteteelt de tweede grootste subsector van de tuinbouw met 550 miljoen euro aan productiewaarde. Hoewel het aantal bedrijven de laatste jaren is afgenomen, zijn areaal en productiewaarde constant gebleven. Veel bedrijven investeerden in nieuwe infrastructuur en technologieën om duurzamer te kunnen telen.
Certificering sierteeltbedrijven 
Op dit moment zijn nog te weinig Belgische sierteeltbedrijven gecertificeerd. “Dat is een beetje eigen aan het handelsmodel in de sierteelt, waarbij onze ondernemers zelf hun afzet en export organiseren”, zegt Bruno Gobin, directeur Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). “Groentebedrijven zijn veel meer gecertificeerd, omdat de veilingen dit vragen. In de sierteelt is zeker nog groei in certificering mogelijk. Meer en meer bedrijven beseffen intussen dat certificatie wel handelskanalen opent, maar zeker ook beter inzicht geeft in de eigen bedrijfsvoering.”
PCS ondersteunt siertelers, boomkwekers en groenvoorzieners door praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting. De directeur: “We zijn een kennisinstelling die oplossingen biedt, welke onmiddellijk toepasbaar zijn op het bedrijf. Daarvoor vertalen we kennis van diverse onderzoekpartners naar de praktijk en tonen op het veld en in de kas hoe het beter kan.” Het proefcentrum werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van duurzame technieken, die telers milieutechnisch en economisch vooruit kunnen helpen. Tevens tonen ze tuinbouwbedrijven hoe deze stappen vooruit kunnen zetten. Recent investeerde de Vlaamse overheid een fors bedrag in het proefcentrum, zodat ze nu state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten hebben. “Een mooi uithangbord voor onze innovatieve bedrijven.” 

Toekomst duurzaamheid
De meeste Belgische bedrijven werken nu al behoorlijk duurzaam, maar hebben te weinig aandacht voor een formele borging van de vele inspanningen in een certificaat. “Met een certificaat is het mogelijk om je inspanningen in de handelsketen te communiceren. Daarom verwachten we dat de komende jaren veel tuinbouwbedrijven de
eerste stap naar basiscertificatie gaan zetten en van daaruit gaan doorgroeien naar hogere certificaten”, aldus Gobin. 

MPS is in Vlaanderen een belangrijke speler met toch een behoorlijk aantal tuinbouwbedrijven die MPS-A gecertificeerd zijn. Ook verschillende handelaren en grotere retailers vragen inmiddels om een hoger certificaat. De directeur: “Voor MPS zal het belangrijk zijn om de kwaliteit van haar certificatie door de hele keten heen sterk te borgen om een garantie te kunnen geven op de milieu- en kwaliteitseisen van de afzet.” 
FSI General Assembly tijdens IPM Essen
Op donderdag 24 januari vond de FSI General Assembly plaats op de IPM in Essen. Tijdens deze jaarvergadering, waar het bestuur en bijna alle leden aanwezig waren, werden twee nieuwe leden voorgesteld; Syngenta flowers en AIPH. Na een stemming door de leden werd Marcel Zandvliet (Directeur Marketing & CSR Dutch Flower Group) aangesteld als nieuw bestuurslid bij FSI als vertegenwoordiger voor de handel (naast Richard Fox, directeur Union Fleurs).
MPS werd vertegenwoordigd door Remco Jansen (Commercieel Manager) die een presentatie gaf over de lopende projecten die MPS en FSI gezamenlijk uitvoeren. Een van deze projecten is het Chain Transparancy project, gericht op het verlagen van de milieu-impact in de sierteeltsector (met name gericht op gewasbeschermingsmiddelen) en dit af te stemmen binnen de gehele productieketen. Remco Jansen: “In de presentatie kwam naar voren dat we enorme stappen aan het maken zijn; het middelengebruik daalt, en dan met name de meest belastende gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn we druk bezig om nog beter aan te sluiten op de vraag vanuit de markt en met het ontwikkelen van slimme tools voor kwekers om hun activiteiten binnen de keten transparanter en zichtbaarder te maken”. 
 
Voor meer informatie over de rol van MPS binnen FSI of andere vragen; neem contact op met Remco Jansen: r.jansen@my-mps.com, 06 512 740 01
MPS-SQ certificaat voor Aleia Roses tijdens IPM Essen
Dinsdag 22 januari 2019 heeft Aleia Roses het certificaat MPS-SQ (Socially Qualified) in ontvangst mogen nemen. Gerrit Jan Vreugdenhil (Commercieel Manager MPS) overhandigde het document aan María del Mar Parra, Agronoom bij Aleia Roses.  Dit feestelijke moment vond plaats op de stand van Aleia Roses tijdens de IPM.

Het MPS-SQ certificaat toont de sociale betrokkenheid van bedrijven aan. Goede werkomstandigheden zijn een belangrijk aspect  voor handelaren en consumenten. De belangrijkheid van bewuste teeltmethoden en informatie over de her-
komst van een product neemt daarnaast toe.  Net als de sociale betrokkenheid van een producent. Het certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en gedragscodes die opgesteld zijn voor lokale organisaties. De ILO (International Labour Organization) is hierin ook opgenomen.

De Spaanse teler streeft ernaar om zo biologisch mogelijk te produceren, heeft oog voor het milieu en is sociaal betrokken. Aleia Roses is blij om dit MPS-SQ certificaat toe te voegen aan MPS-GAP en MPS-A.
MPS-GAP certificaat uitgereikt aan Boltha tijdens IPM Essen
Bollenkwekerij Boltha uit Breezand heeft tijdens de IPM haar MPS-GAP certificering ontvangen uit handen van Commercieel Manager Raymond Scheepens. Inmiddels zijn er ruim 200 bedrijven in de bollensector die deelnemen aan MPS-ABC registratie (ongeveer 33 procent van het totale areaal). Steeds meer bedrijven in deze sector nemen nu ook de stap naar MPS-GAP omdat ze inzien dat certificeringsschema’s zorgen dat binnen het bedrijf de puntjes op de i worden gezet en dat de bedrijfskwaliteit hoger wordt”, aldus Scheepens. 

“Als familiebedrijf willen wij duurzaam te werk gaan. Immers, ook de volgende generatie verdient een goede en gezonde toekomst. Daarom zijn wij al jaren aangesloten bij MPS. We zijn er trots op dat we naast onze MPS-A kwalificatie stappen verder zetten en nu dus ook MPS-GAP gecertificeerd zijn”, aldus Truus van den Berg-Smakman van Boltha. 
MPS-ABC tip: UO-Jaarrapportage
Volgens het Activiteitenbesluit is elk glastuinbouwbedrijf verplicht om jaarlijks de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen via de UO te rapporteren aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is zowel de gemeente, milieu- of omgevingsdienst als ook het waterschap. De rapportages worden gebruikt om te
toetsen of uw  bedrijf aan de lozingsnormen (substraatteelten) en de gebruiksnormen (grondteelten) voldoet die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Daarnaast worden de rapportages gebruikt om de milieubelasting uit de glastuinbouwsector te bepalen.

Het rapporteren kunt u doen door in MY-MPS onder Mijn Verbruik het UO emissieformulier in te vullen en te versturen. Uiteraard dient het registratiejaar volledig ingevuld te zijn. 

Wat gebeurt er nu?
Het bevoegd gezag controleert na 1 mei of u uw UO-jaarrapportage heeft ingediend en toetst de inhoud van de rapportage op juistheid. Als blijkt dat geen rapportage is ingediend, de rapportage is afgekeurd of de gegevens niet volledig en/of juist zijn kan het bevoegd gezag tot handhaven overgaan. 

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met MPS Service & Support via 0174 615 715 of info@my-mps.com
Eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt door MPS-ECAS
Afgelopen week heeft MPS-ECAS het eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt aan Green partners. Green Partners is een bloemenverwerkings- en boekettenproductiebedrijf en maakt sinds 2000 deel uit van de Dutch Flower Group. 

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).

 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan de omgang met gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden.

Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database.
 

Colin Maas (Manager Auditing): "MPS-ECAS verzorgt sinds het najaar van 2018 de Chain of Custody-audits. Green Partners heeft o.a. ook Florimark GTP bij ons behaald, hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor onze klanten te faciliteren. Het is een mooie prestatie van Green Partners dat ze als eerste via ons CoC-gecertificeerd zijn!". 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Colin Maas via e-mail colin.maas@ecas.nl.  
MPS-presentatie Lelie middag Andijk
Tijdens de Lelie middag in Andijk op vrijdag 25 januari was Raymond Scheepens namens MPS aanwezig om een presentatie te geven over MPS-certificering. Ruim 80 geïnteresseerde Lelie kwekers waren aanwezig. De vraag naar MPS-certificering groeit gestaag in de bollensector, mede door de vraag vanuit de markt.

Vorig jaar is het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten opgericht om eenheid krijgen in de route naar certificering. Lees hier meer over de ambities van het platform. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via r.scheepens@my-mps.com of tel. +31 (0) 174 615 715
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

Hier vindt u meer informatie.
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
  • Vacature Auditor
  • Vacature Senior Auditor
  • Vacature Auditor Voedselveiligheid
  • Manager Commercie en Productontwikkeling
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. info@my-mps.com

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar